Όροι χρήσης 
Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε»

1. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν με την έγκριση της   εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε» και αποτελεί αντικείμενο των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.

2.  Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι  πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εκτός και αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, που καταχωρούνται στην παραγγελία κατά τον χρόνο της συναλλαγής, διατηρούνται στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε» και επ’ ουδενί αποτελούν αντικείμενο πωλήσεως, παραχωρήσεως ή ανταλλαγής των προσωπικών αυτών δεδομένων των πελατών σε οποιονδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση. Η καθ’ οποινδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε» είναι παράνομη και ποινικώς κολάσιμη. 

3. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή και διανομή των πάσης φύσεως εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, που χρησιμοποιεί στον παρόντα διαδικτυακό χώρο η εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε», χωρίς την έγγραφη άδεια αυτής.

4. Τα πωλούμενα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του πελάτη, που εκείνος γνωστοποιεί με την παραγγελία του και θα καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι το εμπόρευμα θα είναι διαθέσιμο από την εταιρεία παραγωγής.

5. Η ευθύνη της μεταφοράς των προϊόντων  για ζημία ή απώλεια βαρύνει την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ  Ο.Ε», εκτός εάν τα αποστελλόμενα προϊόντα μεταφέρονται δια πρακτορείων, τα οποία και  αναλαμβάνουν  εξ ολοκλήρου την όποια ευθύνη από την παράδοση των εμπορευμάτων εις την έδρα  του εκάστοτε εμπλεκομένου πρακτορείου μεταφορών.

6. Η Εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΑΤΙΑΔΗ Ο.Ε», διατηρεί το  αναφαίρετο δικαίωμα για αλλαγή τιμών χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση και εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια της  γενικότερης  πολιτικής τιμών της αγοράς.

7. Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας  των πελατών  εφιστάται η προσοχή των πελατών να προσέχουν κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων ώστε να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, δηλαδή εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.

8. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
-  Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία. 
-  Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. 

9. Ακυρώσεις παραγγελιών

Μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών εφόσον επιθυμείτε, χωρίς επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από το κατάστημά μας . Μετά το διάστημα 14 ημερών η επιστροφή προκαταβολής δεν γίνεται δεκτή.